TimescaleDB v1.6 Documentation

TimescaleDB v1.6 Documentation
  • 文档标签
  • 文档概述
    TimescaleDB 是基于 PostgreSQL 数据库开发的一款时序数据库,以插件化的形式打包提供,随着 PostgreSQL 的版本升级而升级,不会因为另立分支带来麻烦。