Watchdog概述

简介

看门狗(Watchdog),又叫看门狗计时器(Watchdog timer),是一种硬件的计时设备,当系统的主程序发生某些错误时,导致未及时清除看门狗计时器的计时值,这时看门狗计时器就会对系统发出复位信号,使系统从悬停状态恢复到正常运作状态。

接口说明

表 1 Watchdog API接口功能介绍

功能分类

接口名

描述

打开/关闭看门狗

WatchdogOpen

打开看门狗设备

WatchdogClose

关闭看门狗设备

启动/停止看门狗

WatchdogStart

启动看门狗

WatchdogStop

停止看门狗

设置/获取超时时间

WatchdogSetTimeout

设置看门狗超时时间

WatchdogGetTimeout

获取看门狗超时时间

获取看门狗状态

WatchdogGetStatus

获取看门狗状态

清除看门狗定时器

WatchdogFeed

清除看门狗定时器(喂狗)

Watchdog概述 - 图1 说明: 本文涉及的所有接口,仅限内核态使用,不支持在用户态使用。